Členství

Členské příspěvky na rok 2017 ve výši 400,-Kč uhraďte na náš účet: 1020305711/6100 vedený u Equa bank. Jako variabilní symbol uveďte 1011 a jako s.symbol uveďte své telefonní číslo
do zprávy pro příjemce uveďte"členské příspěvky 2017"
Vyplněnou a podepsanou přihlášku
zašlete na e-mail podbrdskapobocka@seznam.cz
nebo poštou na adresu jednatelky: Marcela Křížová, Láz 78, 262 41 Bohutín